Dodanki za Firefox dolnoserbski

Slědujuce dodanki su dolnoserbske, pšosym źiwajśo na to, za kótare wersije Firefox wóne su wužywajobne. Wšykne rozšyrjenja su na portalu addons.mozilla.org (AMO):

Glědajśo: Wót Firefox 57 se jano rozšyrjenja typa „WebExtension“ akceptěruju. Pótom rozšyrjenja starego typa wěcej instalěrujobne njebudu.

Adblock Plus
Blokěrujo a dowólujo wabjenje na webbokach.
Aktualna wersija 2.9.1 za Firefox 38.0 - *
/
Bookmarks Organizer
Z Bookmarks Organizer jo lažko, rěch do twójich cytańskich znamjenjow spóraś. Bookmarks Organizer za tebje wěcej njefunkcioněrujuce cytańske znamjenja, dalejpósrědnjenja, duplikaty a wěcej namakajo!
Aktualna wersija 2.0.0 za Firefox 59.0 - *
/
Classic Theme Restorer
Rozšyrjenje 'Classic Theme Restorer' póra znate elementy ako nałožeński menijowy tłocašk, rožkate rejtarki, rědku dodankow, małe tłocaški nawigaciskeje rědki, někotare stare tłocaški a wěcej k Firefox Australis UI slědk. Wužyjśo meni 'Pśiměriś', aby tłocaški na symbolowych rědkach pśesunuł.
Aktualna wersija 1.6.9.1 za Firefox 45.0 - 56.0
/
Customizations for Adblock Plus
Wšake opcije za pśiměrjenje wužywarskego powjercha AdblockPlus.
Aktualna wersija 1.0.5 za Firefox 16.0 - *
/
Element Hiding Helper für Adblock Plus
Pšec z tekstowym wabjenim! Element Hiding Helper jo rozšyrjenje za Adblock Plus, kótarež ma napóranje pšawidłow za chowanje elementow wólažcowaś.
Aktualna wersija 1.4 za Firefox 38.0 -*
/
FireFTP
Toś to rozšyrjenje jo FTP-klient za Mozilla Firefox, kótaryž zmóžnja lažki pśistup k FTP-serweram.
Aktualna wersija: 2.0.31 za Firefox 51.0 - 54.*
/
Flashblock
Z toś tym rozšyrjenim móžośo Flash-wopśimjeśe dowóliś abo zakazaś.
Aktualna wersija: 1.5.20 za Firefox 17.0 - 54.*
/
Forecastfox (fix version)
Z toś tym rozšyrjenim wobstarujośo se narodne a mjazynarodne pśedpowěźenja wjedra z internetnego portala AccuWeather.com a zwobraznjujośo je w symbolowej abo statusowej rědce.
Aktualna wersija: 4.8 za Firefox 51.0 - *
/
New Tab Override (browser.newtab.url replacement)
Toś ten dodank pśinjaso funkciju slědk, bok změniś, kótaryž se pśi wócynjanju nowego rejtarka pokazujo.
Aktualna wersija: 12.0 za Firefox 58.0 - *
/
Password Tags
Pśidawa zastojnikoju gronidłow metadaty a sortěrujobne wobznamjenja.
Aktualna wersija: 2.2 za Firefox 51.0 - 55.*
/
Print Edit
Zmóžnja wobźěłowanje wopśimjeśa webboka, mjaztym až sćo w śišćarskem pśeglěźe. Wobźěłowanje wopśimjeśa pśed śišćanim móžo wugótowanje zgušćiś a njewitane wopśimjeśe, na pś. wabjenje, bócnice a prozne boki, dajo se wótpóraś. Kuždy element dajo se formatěrowaś, schowaś a wulašowaś.
Aktualna wersija: 18.3 za Firefox 4.0 - 56.0
/
Saved Passwords Editor
Staja móžnosć k dispoziciji składowane gronidła w zastojniku gronidłow změniś a nowe pśidaś.
Aktualna wersija: 2.10.3, za Firefox 45.0 - 54.*
/
Simple Locale Switcher
Zastoja rěc wužywarskego pówjercha.
Aktualna wersija: 1.0.2 za Firefox 10.0 - 56.*
/
Status-4-Evar
Toś to rozšyrjenje staja w statusowej rědce wšake funkcije k dispoziciji.
Aktualna wersija: 2017.08.20.15 za Firefox 45.0 - 56.*
/
Video DownloadHelper
Lažka móžnosć, webwideo ze stow websedłow ako YouTube ześěgnuś a konwertěrowaś.
Aktualna wersija: 7.2.0 za Firefox 57.0 a nowšy
/